ТОСГУУРЫН ЖИРВЭГНЭЭ

ТОСГУУРЫН ЖИРВЭГНЭХ ХЭМ АЛДАГДАЛ БА МЕНЕЖМЕНТ

 

       Тосгуурын жирвэгнэх хэм алдагдалын үед ховдолын  хэм жигд  бус  ихэвчлэн  1 минутанд 100-аас их байхад тосгуурын жирвэгнэх  хэм алдагдал байдаг. Энэ үед зүрхний тосгуурын булчингийн ширхэгүүд сулралын завсарлагагүйгээр тус тусдаа агшилт төстэй  жирвэгнэснээс (300-600)  эмх замбараагүй тодорхой дэс дараалал үгүй цахилгаан үзэгдэл үүсч тосгуурыг чичирсэн, салганасан байдалд оруулдаг.

ТЖХА-тай  хүнд ишемийн харвалтын эрсдэл 50-59 насанд 1,5%, 80-89 насанд  30% -д хүрч байна. Эмэгтэйчүүдэд харвалтын эрсдэл өндөр байна. Тосгуурын жирвэгнэх хэм алдагдалталтай  боловч варфарин хэрэглэж байсан  65-аас  дээш насны хүмүүст харвалтын эрсдэл буурч байна. (3)

Манай оронд 2005 онд ШКТЭ-ийн зүрх судасны тасагт зүрхний өвчинтэй хэвтэн эмчлүүлэгчдийн дунд тосгуурын жирвэгнэх хэм алдагдал 3.11% тохиолдож байсан. (5)

Нийт тархины шигдээсийн дотор кардиоэмболийн гаралтай хэв шинж нь 11.9% -ийг эзэлж байна. Зүрхний хэм алдагдал болон хавхлагын эмгэг шалтгаан болсон тохиолдлуудад 3-28 жилийн хугацаанд кардиоэмболийн инсульт болжээ. Өвчний тавилангийн хувьд эмнэл зүйн сайжрал гараагүй ба нас барсан тохиолдол 23.1% эзэлж байна. (6)