card
ХэрэгсэлГастроэнтерологи

6 Shooter® Universal Saeed® Улаанхоолойн өргөссөн судас боогч боолт

Элэгний хатуурлын улмаас улаанхоолойн судас өргөссөн тохиолдолд судас хагархаас сэргийлж уг боолтыг хэрэглэдэг.