card
Гастроэнтерологи

Captura® Эд авах хавчаар

Эдийн шинжилгээ хийж эд авахад хэрэглэгдэнэ.